Krijg ik een schadevergoeding als de regels zijn overtreden tijdens mijn gedwongen opname volgens de Wvggz?

Indien de voorschriften niet correct zijn nageleefd tijdens jouw gedwongen opname en dit heeft geleid tot schade aan je eigendommen of psychische schade, heb je recht op schadevergoeding.

Aanvraag schadevergoeding bij gedwongen opname

Je kunt een klacht indienen over de verplichte zorg bij de onafhankelijke klachtencommissie van de zorgaanbieder. Hier dien je tevens het verzoek voor schadevergoeding in. Een patiëntenvertrouwenspersoon kan je hierbij assisteren.

Indien je het niet eens bent met het oordeel van de klachtencommissie, kun je een beroep doen op de rechter. Hier zijn echter kosten aan verbonden. Een advocaat kan je bijstaan bij het indienen van de aanvraag.

Je kunt meer informatie vinden over het klachtrecht en schadevergoeding in de Wet verplichte ggz.

Hoe verloopt een gedwongen opname?

Binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn er regels voor gedwongen opnames.

In situaties van acute noodzaak regelt een crisismaatregel de gedwongen opname. Bij een crisismaatregel zijn de burgemeester, de officier van justitie en de rechter betrokken. Zij moeten zich aan specifieke regels houden. Zo dient de burgemeester jou bijvoorbeeld binnen 24 uur nadat de crisismaatregel is uitgevaardigd, een advocaat toe te wijzen.

Waar dien ik een klacht in over een gedwongen opname?

Indien je een klacht hebt over een gedwongen opname in een psychiatrische instelling, kun je contact opnemen met de klachtencommissie. Ook kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van de instelling die verantwoordelijk is voor de opname. Daarnaast kan een familielid ook een klacht indienen over de opname.

Welke klachten behandelt de klachtencommissie?

De klachtencommissie houdt zich bezig met klachten over onder andere:

Klachtencommissie

Elke instelling die onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of de Wet zorg en dwang (Wzd) valt, heeft een klachtenregeling. Deze instellingen moeten ook verplicht een aparte klachtencommissie in het leven roepen.

De beslissing van de klachtencommissie is bindend, wat inhoudt dat de zorgverlener of instelling zich aan deze uitspraak moet houden.

Het niet eens zijn met de uitspraak

Er is geen beroepsmogelijkheid tegen een uitspraak van de klachtencommissie. Mocht je het niet eens zijn met de beslissing, dan kun je je klacht voorleggen aan de rechter.

Assistentie van een vertrouwenspersoon in de zorg

Indien je hulp of advies nodig hebt bij het indienen van je klacht, kun je een beroep doen op een patiëntvertrouwenspersoon. Deze persoon kan je onder andere informeren over je rechten en helpen bij het indienen van je klacht bij de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon werkt voor een onafhankelijke organisatie en hun hulp is kosteloos.