Wat staat er normaliter in een zorgleefplan of zorgplan?

Een zorgleefplan of zorgplan is een document dat de individuele zorg- en ondersteuningsbehoeften van een persoon beschrijft. Het wordt vaak opgesteld in samenwerking met de persoon zelf, familieleden, zorgverleners en andere betrokkenen. Hoewel de specifieke inhoud kan variëren afhankelijk van de zorginstelling en de behoeften van de persoon, bevat een zorgleefplan doorgaans de volgende elementen:

Persoonlijke informatie

Basisgegevens van de persoon, zoals naam, geboortedatum, contactgegevens en eventuele medische of gezondheidsinformatie.

Doelen en wensen

De doelen, behoeften en wensen van de persoon met betrekking tot hun zorg en ondersteuning. Dit kunnen zowel medische als sociale doelen zijn.

Zorgbehoeften

Een beschrijving van de specifieke zorg- en ondersteuningsbehoeften van de persoon. Dit kan medische zorg, hulp bij dagelijkse activiteiten, emotionele ondersteuning, en meer omvatten.

Medische informatie

Een overzicht van de medische aandoeningen, medicatie, behandelingen en eventuele medische geschiedenis van de persoon.

Sociale en emotionele behoeften

Beschrijving van de sociale en emotionele behoeften van de persoon, inclusief hun voorkeuren voor sociale activiteiten, contact met familie en vrienden, en emotionele ondersteuning.

Zorgplan

Een gedetailleerd plan over hoe de zorg en ondersteuning zullen worden geleverd. Dit omvat de frequentie van bezoeken of zorgmomenten, wie verantwoordelijk is voor welke taken, en hoe om te gaan met noodsituaties.

Behandelplannen

Als er medische behandelingen, therapieën of interventies nodig zijn, worden deze in het plan opgenomen. Dit kan ook verwijzen naar eventuele specialistische zorg.

Communicatie

Informatie over hoe en wanneer communicatie plaatsvindt tussen de persoon, familieleden, zorgverleners en andere betrokkenen.

Evaluatie en bijstelling

Hoe vaak het plan wordt geëvalueerd en indien nodig aangepast. Dit zorgt ervoor dat het plan up-to-date blijft met veranderende behoeften.

Ondertekening

Het zorgleefplan wordt vaak ondertekend door de persoon zelf, familieleden (indien van toepassing), en zorgverleners om akkoord te gaan met de opgestelde doelen en plannen.

Het zorgleefplan is bedoeld om de zorg en ondersteuning zo persoonlijk mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat de behoeften en wensen van de persoon centraal staan. Het wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast om ervoor te zorgen dat de zorg effectief blijft aansluiten bij de veranderende omstandigheden van de persoon.

Is het mogelijk om de Wlz (Wet langdurige zorg) zorg thuis te krijgen?

Ja, het is mogelijk om zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) thuis te krijgen. Dit wordt ook wel ‘Wlz-zorg thuis’ genoemd. Met een Wlz-indicatie heeft u de keuze om de zorg in een zorginstelling te ontvangen, maar je kunt er ook voor kiezen om thuis te blijven wonen terwijl je de benodigde intensieve zorg krijgt.

Om in aanmerking te komen voor Wlz-zorg thuis, moet jouw situatie thuis geschikt zijn om verantwoord en doelmatig zorg te ontvangen. Dit betekent dat je veilig en gezond thuis kunt blijven wonen met de benodigde zorg en ondersteuning. Het Zorgkantoor, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wlz, zal samen met jou beoordelen of jouw woonsituatie geschikt is voor het ontvangen van zorg thuis.

Indien jouw woonsituatie geschikt wordt bevonden, zal het Zorgkantoor met jou in gesprek gaan over welke zorg en ondersteuning je thuis nodig heeft en hoe dit georganiseerd kan worden. Hierbij kun je denken aan verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en eventuele andere vormen van ondersteuning.

Het is belangrijk om te weten dat het Zorgkantoor zal kijken naar jouw individuele situatie en behoeften om te bepalen of Wlz-zorg thuis mogelijk is en hoe dit vormgegeven kan worden. Het doel is om jou in staat te stellen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen, terwijl je de benodigde zorg en ondersteuning ontvangt.

Welke mogelijkheden zijn er als ik langdurige zorg of ondersteuning nodig heb?

Als je langdurige zorg of ondersteuning nodig hebt, zijn er diverse mogelijkheden om aan je behoeften te voldoen. Enkele van deze opties zijn:

Thuiszorg

Je kunt zorg en ondersteuning ontvangen in je eigen huis. Dit kan variëren van persoonlijke verzorging en verpleging tot hulp bij huishoudelijke taken en begeleiding.

Verpleeghuis of zorginstelling

Als thuis blijven wonen niet meer haalbaar is, kun je ervoor kiezen om in een verpleeghuis of zorginstelling te verblijven. Hier krijg je professionele zorg en ondersteuning.

Mantelzorg

Familieleden, vrienden of andere naasten kunnen je helpen met je zorgbehoeften. Dit wordt mantelzorg genoemd. Het omvat dagelijkse zorgtaken, emotionele steun en meer.

Dagbesteding

Als je behoefte hebt aan sociale activiteiten en structuur, kun je deelnemen aan dagbestedingsprogramma’s. Dit kan zowel thuis als buitenshuis plaatsvinden.

Respijtzorg

Als mantelzorger heb je soms tijdelijk rust nodig. Respijtzorg biedt de mogelijkheid om de zorg tijdelijk over te dragen aan een professional, vrijwilliger of zorginstelling.

Wlz-zorg thuis

Als je intensieve langdurige zorg nodig hebt maar graag thuis wilt blijven wonen, is het mogelijk om zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) thuis te ontvangen.

Persoonsgebonden budget (Pgb)

Met een PGB krijg je een budget waarmee je zelf zorg en ondersteuning kunt inkopen. Dit geeft je meer keuzevrijheid in het kiezen van zorgverleners en diensten.

Zorg in een woongemeenschap

Er zijn verschillende woongemeenschappen waar ouderen en mensen met zorgbehoeften samenwonen. Dit kan een vorm van zelfstandigheid bieden met ondersteuning binnen handbereik.

Het is belangrijk om met je huisarts, het Zorgkantoor, zorgverleners en eventueel mantelzorgers te overleggen om de meest geschikte opties voor jouw situatie te bespreken en te bepalen welke zorg en ondersteuning het beste bij je behoeften past.

Het is niet duidelijk wie mijn zorg/ondersteuning moet regelen. Wat kan ik doen?

Als het niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het regelen van je zorg en ondersteuning, zijn er stappen die je kunt nemen om helderheid te krijgen:

  1. Huisarts: Begin bij je huisarts. Deze medische professional kan je adviseren over welke zorg en ondersteuning je nodig hebt en welke instanties of personen hierbij betrokken kunnen zijn.
  1. Zorgkantoor: Als je in aanmerking komt voor langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), kun je contact opnemen met het Zorgkantoor in jouw regio. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wlz en kunnen je helpen met informatie over het regelen van zorg en ondersteuning.
  1. Gemeente: Als je behoefte hebt aan thuiszorg, begeleiding of andere vormen van ondersteuning, kan je gemeente een rol spelen. Zij bieden bijvoorbeeld Wmo-zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning) aan. Neem contact op met het Wmo-loket van je gemeente om je situatie te bespreken.
  1. Zorgverzekeraar: Voor bepaalde vormen van zorg, zoals medische behandelingen en sommige verpleging en verzorging, kan je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Zij kunnen je informeren over de vergoedingen en regelingen.
  1. Cliëntondersteuner: In veel gevallen kun je gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Deze persoon kan je helpen bij het regelen van je zorg en ondersteuning, en je informeren over je rechten en mogelijkheden.
  1. Familie, vrienden, mantelzorgers: Als je familie, vrienden of mantelzorgers hebt, kunnen zij ook een rol spelen bij het regelen van je zorg. Overleg met hen en bekijk hoe zij je kunnen ondersteunen.
  1. Overleg met betrokkenen: Als je verschillende instanties of personen hebt gesproken, is het vaak nuttig om een overleg te plannen waarbij alle betrokkenen aanwezig zijn. Hierdoor kunnen alle partijen samenwerken om de beste oplossing voor jouw situatie te vinden.
  1. Informatie verzamelen: Verzamel zoveel mogelijk informatie over je situatie, zorgbehoeften en de mogelijke opties voor zorg en ondersteuning. Dit kan je helpen om gerichte vragen te stellen aan de juiste instanties.

Als het nog steeds niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor het regelen van je zorg en ondersteuning, aarzel dan niet om hulp te vragen aan een professionele zorgadviseur, een sociaal werker of een cliëntondersteuner. Zij zijn ervaren in het begeleiden van mensen door het zorgsysteem en kunnen je helpen om de juiste weg te vinden.